Hulp nodig?Stel direct een vraag aan De Haargroeispecialist
Uw bericht kan nog niet geaccepteerd worden:

Gratis verzending vanaf € 35
Anders slechts € 2,95 verzendkosten

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Haargroeispecialist de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst De Haargroeispecialist en de klant waarop De Haargroeispecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Haargroeispecialist, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De Haargroeispecialist:

De Haargroeispecialist is een handelsnaam van MHA Holding B.V., gevestigd te Van Riebeekstraat 56, 7535 ZK Enschede, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 63334348, BTW-nummer NL 855 191 181 B01.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door De Haargroeispecialist in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

De Haargroeispecialist levert uit conform de bij de gekozen betaalwijze aangegeven informatie.

Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt De Haargroeispecialist zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:

De Haargroeispecialist doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien De Haargroeispecialist een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant De Haargroeispecialist schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestelingen worden verstuurd met PostNL. Informatie met betrekking tot verzendkosten staat op de website vermeld.

Over het versturen:

De Haargroeispecialist draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant, behalve bij foutieve adresinvoer door de klant is De Haargroeispecialist niet aansprakelijk voor verlies en is De Haargroeispecialist in geen geval verplicht tot het verlenen van compensatie. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is De Haargroeispecialist gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. De Haargroeispecialist is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van De Haargroeispecialist over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van De Haargroeispecialist. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

De Haargroeispecialist verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan De Haargroeispecialist geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.