0
Mijn winkelmand

Voeg je producten toe aan je winkelmand.

Weet je niet wat je moet gebruiken? Bekijk dan welke producten we aanraden bij jouw situatie.

De Haargroeispecialist

 • Wij weten alles over haargroei
  10 jaar geleden wilden we onze eigen haaruitval stoppen. We leerde alles wat we konden over haaruitval en vonden we producten die ons goede resultaten gaven. Nu willen wij iedereen helpen die ook problemen met haaruitval ervaart.
 • Alleen bewezen haar­groei­middelen
  Wij weten dat haaruitval te stoppen is met de juiste behandeling. Al onze producten bevatten wetenschappelijk bewezen effectieve ingrediënten.
 • Klanten geven ons een 9,2/10
  Onze klanten zijn super tevreden over de service en snelle levering. Ruim 99% raadt ons aan.
 • Voor 23:45 besteld? Morgen in huis
  Wanneer je op werkdagen voor 23:45 uur bestelt, ontvang je de producten al de volgende dag!
  Komt een andere dag beter uit? Je kunt ook een andere leverdatum kiezen.

Persoonlijk advies

Wil je weten welk product het beste bij jouw situatie past?

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van de Haargroeispecialist vermeld. Wanneer je hier nog vragen over hebt laat het dan gerust weten via onze klantenservice. 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. De Haargroeispecialist: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
 2. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met De Haargroeispecialist.
 3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Haargroeispecialist en de klant waarop de Haargroeispecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Haargroeispecialist, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - De identiteit van de Haargroeispecialist

De Haargroeispecialist is een handelsnaam van HGS International B.V., gevestigd te Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem. HGS International B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 63337630, BTW-nummer NL 855192823 B01. De Haargroeispecialist is bereikbaar via e-mail op contact@haargroeispecialist.nl en is op gezette tijden telefonisch bereikbaar via 085-047 1132.

Artikel 3 – Over het aanbod

 1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door de Haargroeispecialist in het aanbod worden genoemd.
 2. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Haargroeispecialist kan niet garanderen dat de weergegeven verpakkingen exact overeenkomen met de verpakking van de producten.
 4. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
 5. De Haargroeispecialist is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 4 - Over de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Haargroeispecialist levert uit conform de door de klant aangeleverde informatie tijdens het plaatsen van de bestelling. De klant is verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het juiste afleveradres en het bestellen van de juiste producten.
 3. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt de Haargroeispecialist zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-  en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Haargroeispecialist niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 - Over de levering

 1. De Haargroeispecialist doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de Haargroeispecialist kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 1 van dit artikel zal de Haargroeispecialist het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Haargroeispecialist zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Haargroeispecialist.
 6. De Haargroeispecialist draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant, behalve bij foutieve adresinvoer door de klant. Bij een foutieve adresinvoer door de klant is de Haargroeispecialist niet aansprakelijk voor verlies en is de Haargroeispecialist in geen geval verplicht tot het verlenen van compensatie. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is de Haargroeispecialist gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij alle aankopen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de Haargroeispecialist bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 4. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Ten hoogste de kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van de Haargroeispecialist over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de klant teruggestort.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Haargroeispecialist heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. De Haargroeispecialist is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Artikel 7 - Over privacy

 1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van De Haargroeispecialist. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
 2. De Haargroeispecialist verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 8 - Over klachten

 1. De Haargroeispecialist beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Haargroeispecialist, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij De Haargroeispecialist ingediende klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Haargroeispecialist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot de Haargroeispecialist. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de Haargroeispecialist niet op, tenzij de Haargroeispecialist schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Haargroeispecialist, zal de Haargroeispecialist naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. Op overeenkomsten tussen de Haargroeispecialist en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 9. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 9 - Overige bepalingen

 1. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan de Haargroeispecialist geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

De Haargroeispecialist heeft de volgende Franse Uniek Identificatie Nummers (UIN):

 • Citeo: 557222
 • Screlec: FR319319_01UCKN